logo

Zielona Strefa Przedsiębiorczości Biznes Park Zawiła

.: Historia:

Historia stowarzyszenia

21.02.2008 r. - Udzielenie wsparcia finansowego dla budowy Ogródka Jordanowskiego w Osiedlu Pychowice.
14.02.2008 r. - Inicjatywa Stowarzyszenia w sprawie budowy szynobusu na odcinku Dworzec Główny - ul. Zawiła, przy wykorzystaniu już istniejących torów kolejowych oraz trasy kolejowej do Szpitala w Kobierzynie.
Stowarzyszenie zwróciło się do Dzielnic VIII, IX i X o poparcie działań mających na celu wprowadzenie do przygotowywanego Planu Miejscowego Kliny Południe proponowaną trasę od obwodnicy autostradowej wzdłuż ulicy Bartla i Nowa Bartla.
12.12.2007 r. - Stowarzyszenie jest fundatorem nagrody w wysokości 5000 złotych za najlepszą obronioną pracę magisterską dotyczącą koncepcji rewitalizacji krajobrazu na obszarze Biznes Park Zawiła. Nagrodę otrzymał mgr arch. Mariusz Dobosz..
12.12.2007 r. - wniosek o wprowadzenie nazwy obszaru "Biznes Park Zawiła" do Miejskiego Zarządu Baz Danych.
6.12.2007 r. - odbyła się prezentacja koncepcji zagospodarowania części obszaru Biznes Parku Zawiła jako przestrzeni publicznej (placu miejskiego - korporacyjnego) stworzonej przez mgr arch. Mariusza Dobosza.
9.05.2007 r. - wniosek o wydzierżawienie działek od Gminy Kraków położonych w dzielnicy Podgórze, przy ul. Zawiłej. Pomysłem Stowarzyszenia jest utworzenie w tym miejscu - po uzyskaniu dzierżawy - placu miejskiego - Rynku Dzielnicy VIII. Szczegóły projektu zostaną przedstawione po obronie pracy magisterskiej, którą właśnie przygotowuje absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytucie Architektury Krajobrazu u profesora Aleksandra Bema.
24.04.2007 r. - walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Business Park Zawiła postanawia używać oraz promować oznaczenie obszaru naszej Strefy jako Biznes Park Zawiła lub Business Park Zawiła (w obu wersjach językowych) dla terenu objętego Strefą celem wzmocnienia waloru identyfikacyjnego obszaru oraz doprowadzenia do ujęcia tego obszaru w planach (mapach) miasta Krakowa. Promowanie będzie polegało w szczególności na podejmowaniu działań faktycznych, tj działalności promocyjnej Stowarzyszenia, wskazywaniu na położenie przedsiębiorstwa w strefie w swoich działaniach promocyjnych przez członków Stowarzyszenia oraz podejmowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia kroków administracyjnych i prawnych celem zapewnienia powyższych celów.
17.04.2007 r. - wsparcie finansowe dla budowy "Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unruga".
15.04.2007 r. - Zapraszamy do pobrania biuletynu
z konfernecji "KROK W STRONĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU",
która odbyła się 19 grudnia 2006 przy ul. Zawiłej 61 w Krakowie. Pobierz biuletyn.
14.03.2007 r. - Janusz Kotynia rozmawiał z Viceprezydentem Krakowa Kazimierzem Bujakowskim na temat wniosku Stowarzyszenia do planu miejscowego Kobierzyn Zalesie na stoisku Krakowa na targach nieruchomści w Cannes.
7.03.2007 r. - złożenie wniosku do Planu Miejscowego Kobierzyn Zalesie.
5.03.2007 r. - przyjęcie przez Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej propozycję, aby jednym z tematów prac magisterskich były tereny Zielonej Strefy Przedsiębiorczości Business Park Zawiła.
5.03.2007 r. - Spotkanie z wiceprezydentem Krakowa Wiesławem Starowiczem. Janusz Kotynia i Krzysztof Kapusta spotkali sie z nowym wiceprezydentem Krakowa Wiesławem Starowiczem odpowiedzialnym za sprawy Infrastruktury Miasta celem omówienia procedur projektowania i przebudowy ulicy Zawiłej.
27.02.2007 r. - złożenie propozycji Instytutowi Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej na ustalenie tematów prac magisterskich dotyczące rewitalizacji krajobrazu na obszarze Business Park Zawiła.
19.12.2006 r. - przy ul. Zawiłej 61 w Krakowie odbyła się konferencja pt. Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła - krok w stronę zrównoważonego rozwoju."
W wydarzeniu uczestniczyli: przedstawiciele władz Miasta Krakowa, senator prof. Andrzej Gołaś, urzędnicy z Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta, radni Dzielnicy VIII, naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu Łódzkiego, przedsiębiorcy z Business Parku Zawiła, oraz przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń organizujących konferencję.
Konferencja miała na celu zapoznanie uczestników z projektami realizowanymi w ramach zrównoważonego rozwoju, oraz promocję tej idei. Uczestnicy wysłuchali wielu wystąpień dotyczących działalności Business Parku Zawiła, problemów z jakimi borykają się przedsiębiorcy, możliwości finansowania i opłacalności inwestycji na rzecz ochrony środowiska, czy programów "Czysty Biznes", "Green Buildings", "Green Office".
Dokonana została analiza funkcjonowania Strefy, oraz możliwości podjęcia przez przedsiębiorców wspólnych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska. Uczestnicy konferencji zwrócili szczególną uwagę na potrzebę usprawnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, oraz korzyści jakie będzie ona implikować.
Chcielibyśmy aby nasz pierwszy "krok w stronę zrównoważonego rozwoju" zaprocentował w przyszłości. Mamy nadzieję, iż informacje zaprezentowane na konferencji, dyskusje wśród uczestników, oraz wnioski z nich płynące, przełożą się na usprawnienie funkcjonowania Business Parku Zawiła. Liczymy na to, że współpraca przedsiębiorców z władzami samorządowymi, naukowcami, społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami, przyniesie korzyści wszystkim stronom. Wierzymy, że przyczyni się to do rewitalizacji i wzrostu atrakcyjności rejonu, w którym znajduje się Zielona Strefa Przedsiębiorczości.
10.12.2006 r. - Stowarzyszenie wraz z Centrum Rozwiązań Systemowych, Fundacją Sendzimira oraz Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, zaprasza 19 grudnia do wzięcia udziału w konferencji pt "Zielona Strefa Przedsiębiorczosci Business Park Zawiła krok w stronę zrównoważonego rozwoju"..
28.11.2006 r. - uruchomienie procedury nadającej obszarowi komercyjnemu będącemu Zieloną Strefą Przedsiębiorczości nazwę lokalną -zwyczajową "Business Park Zawiła". Nazwa ta została zatwierdzona przez Radę Dzielnicy VIII i jest używana od 2003 roku. Przyjęcie takiego nazewnictwa i wpisanie go do Miejskiego Zarządu Baz danych ułatwi identyfikacje tego obszaru zlokalizowanego pomiędzy osiedlami Kliny, Kliny Zacisze, Kobierzyn i Polana Żywiecka.
20.11.2006 r. - w siedzibie firmy Alstar, odbyły się przedwyborcze spotkania z prof. Ryszardem Terleckim - kandydatem na Prezydenta Miasta Krakowa i z prezydentem Tadeuszem Trzmielem, który przybył na spotkanie w zastępstwie prof. Jacka Majchrowskiego. Na spotkaniu z prof. Ryszardem Terleckim obecny był również Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Pan Władysław Ortyl.
6.11.2006 r. - Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Business Park Zawiła", Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Krakowski Park Technologiczny Sp. Z o.o. informują, że w poniedziałek 6 listopada 2006 roku o godz. 11.00 doszło pomiędzy nimi do podpisania listu intencyjnego, dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru "Business Park Zawiła".
11.10.2006 r. - w siedzibie Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła w Krakowie przy ul. Zawiłej 61 odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Pan Witold Śmiałek, Dyr. Justyna Turaj oraz przedstawiciele Business Parku Zawiła: Prezes Janusz Kotynia i sekretarz Krzysztof Kapusta.
Na spotkaniu uzgodniono podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Business Park Zawiła, Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego i Krakowskim Parkiem Ekonomicznym (SSE). Strony ustaliły, iż jeszcze w miesiącu październiku dojdzie do podpisania listu. Oprócz listu intencyjnego MARR zawrze porozumienie z naszym Stowarzyszeniem w sprawie przygotowania planu pozyskania środków unijnych na planowaną przebudowę ulicy Zawiłej. List intencyjny określi płaszczyzny współpracy i tak na dzień dzisiejszy proponuje się:
1. Przebudowę i rozbudowę infrastruktury drogowej w naszej strefie i obszarze przyautostradowym.
2. Pozyskiwanie inwestorów i firm dla rejonu strefy.
3. Poszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze Zielonego Parku Przedsiębiorczości Business Park Zawiła.
4. Wspólna reklama obszarów biznesowych i komercyjnych w Krakowie.
2.10.2006r. - stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Bussines Park Zawiła" zwróciło się z wnioskami do:
1.Krakowskiego Zarządu Komunalnego o ujęcie w przyszłorocznym planie finansowym środków na budowę ulicy Nowa Bartla.
2. Krakowskiego Zarządu Dróg w Krakowie o wprowadzenie do budżetu Miasta na rok 2007 środków na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Zawiłej.
25.09.2006 r. - - zmianę kategorii ul. Zawiłej z drogi krajowej na gminną i jej rozbudowę zabiega Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła.
30.08.2006 r. - w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krakowie na Osiedlu Zgody 2 odbyło się spotkanie przedstawiciela WGK Dyr. Józefy Kęsek oraz Kierownika Referatu ds. Planowania Infrastruktury Drogowej z Prezesem Zielonej Strefy Przedsiębiorczości Business Park Zawiła Januszem Kotynia oraz Architektem-Urbanistą Bogdanem Skoczkiem.
Spotkanie miało na celu przedstawienie propozycji Stowarzyszenia dotyczącej przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej w rejonie Business Parku.
Strony postanowiły przygotować i podpisać porozumienie w tej sprawie. Stowarzyszenie ma zaproponować schemat układu komunikacyjnego, przedstawić postulaty inwestorów w tym rejonie i dokonać wstępnej inwentaryzacji stanu istniejącego.
Prezes Stowarzyszenia zadeklarował, iż po podpisaniu porozumienia Stowarzyszenie przedstawi koncepcję architektoniczną przebudowy ul. Zawiłej na odcinku od ul. Nowoobozowej do ul. Kobierzyńskiej. Strony zgodziły się, iż nie ma sensu budować kanalizacji w ul. Zawiłej bez przebudowy ulicy.
24.07.2006 r. - w siedzibie firmy Alstar, odbyło się spotkanie Pana Janusza Kotyni - Prezesa Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Business Park Zawiła" z uczestnikami dziewiątej edycji kursu Challenges of Sustainable Development in Poland.
Corocznie, kurs jest poświęcony tematyce zrównoważonego rozwoju i ma na celu szerzenie tej idei w Polsce oraz zwiększenie świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa. Organizatorami kursu są: Fundacja Sendzimira, Uniwersytet Florydzki (USA), Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Wynikiem spotkania było stworzenie raportu "Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła - krok w stronę zrównoważonego rozwoju", w którym zostały zawarte ramy potencjalnego regulaminu dla firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Proponowany regulamin jak i cały raport zostały przygotowane, by zachęcić firmy do aktywnego wdrażania proekologicznych rozwiązań poprzez wskazanie wymiernych korzyści ekonomicznych i społecznych. 12.06.2006 r. - spotkanie Zarządu Firmy Inwestycyjnej "Leopard" S.A. z przedstawicielami Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie dotyczące przekazania przez Firmę Inwestycyjną "LEOPARD" S.A. dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Ulica Bartla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zawiłą w Krakowie" na rzecz Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Business Park Zawiła". Firma "LEOPARD" S.A. przystąpiła do Stowarzyszenia Business Park Zawiła i została członkiem wspierającym.
03.03.2006 r. - spotkanie z Prezydentem Kazimierzem Bujakowskim dot. zmiany kategorii ul. Zawiłej na odcinku od ul. Nowa Bartla do ul. Skotnickiej.
10.02.2006 r. - posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Business Park Zawiła".
08.02.2006 r. - spotkanie z prof. dr hab. inż. arch. Aleksandrem Bohmem - dyrektorem Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.
02.02.2006 r. - spotkanie z Panem Maciejem Dadakiem Dyrektorem Zarządu Budynków Komunalnych.
02.12.2005 r. - spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 53 Panią Ewą Wodnicką.
27.09.2005 r. - złożenie pierwszych wniosków do szczegółowego planu zagospodarowania terenu "Kobierzyn-Zalesie" dotyczących przebudowy ulicy Zawiłej i utworzenia strefy usług publicznych przy skrzyżowaniu ulic Zawiła i Komuny Paryskiej.
9.05.2005 r. - Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski podpisuje list intencyjny o współpracy z Zieloną Strefą Przedsiębiorczości Business Park Zawiła i Fundacją "Partnerstwo dla środowiska".
18.02.2005 r. - Budowa kanalizacji sanitarnej. Informujemy, że powstał komitet budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawiłej, na odcinku od ul. Skośnej do ul. Kobierzyńskiej wraz z poprzecznymi sięgaczami od kolektora głównego w Zawiłej, poprowadzonymi w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków z terenów "Zielonej Strefy Przedsiębiorczości Business Park ZAWIŁA" w obszarach: I-wszym, zamkniętym ulicami: Zawiła-Skośna-Kobierzyńska, II-gim, zamkniętym ulicami: Zawiła-Orleańska-Komuny Paryskiej-Korpala-Bartla-Borkowska.
28.12.2004 r. - spotkanie Prezesa Stowarzyszenia z Zastępcą Prezydenta Miasta Kazimierzem Bujakowskim.
Listopad 2004 r. - spotkania z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Wiesławem Misztalem i pełnomocnikiem Prezydenta Krzysztofem Adamczykiem w sprawie budowy nowej ulicy Bartla i rozbudowy ulicy Zawiłej
17 - 21.09.2004 r. - Złożenie wniosków do UMK w sprawie:
Współpracy w projektowaniu ulic BPZ
Komunikacji działek mienia Skarbu Państwa
Nadania statusu ulicy działce nr ew. 324/1 oraz 324/2 Zmiany nazwy przystanku autobusowego MPK
01.09.2004 r. - Propozycja "Listu Intencyjnego" przesłana przez vice prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Trzmiela.
13.07.2004 r. - Utworzenie komisji tematycznych Stowarzyszenia:
Komisja Inwestycyjna
Komisja Organizacyjna
Komisja Promocji i Reklamy
30.06.2004 r. - Rejestracja Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Business Park Zawiła"
23.03.2004 r. - Spotkanie Zarządu z dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Krakowa panią Monika Piątkowską. Przedstawienie projektu listu intencyjnego.
11.03.2004 r. - Zebranie założycielskie Stowarzyszenia.
Wybór Zarządu i uchwalenie Statutu.
02.03.2004 r. - Spotkanie Zarządu z prezydentem Miasta Krakowa profesorem Jackiem Majchrowskim.
13.11.2003 r. - Spotkanie przedsiębiorców z rejonu ul. Zawiłej oraz Skośnej z władzami Miasta Krakowa dyrektor magistratu panem Andrzejem Kuligiem oraz dyrektorami poszczególnych wydziałów.
Władze miasta udzieliły poparcia dla projektu Zielonej Strefy Przedsiębiorczości "Business Park Zawiła".
08.07.2003 r. - Pierwsze spotkanie w sprawie organizacji Zielonego Parku Przedsiębiorczości przy ul. Zawiłej w Krakowie. Przedstawienie idei Zielonych Parków Przedsiębiorczości przez panią Teodozję Susik - przedstawicielkę Fundacji Partnerstwo Dla środowiska.

koniec opisu

Copyright Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła